1.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
2.  ชุมชนวัดกำแพง
3.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
4.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
5.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
6.  บ้านแถววิทยาคาร
7.  ปราสาททองวิทยา
8.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
9.  วัดขนอนบ้านกรด
10.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
11.  วัดชุมพลนิกายาราม
12.  วัดตรีพาราสีมาเขต
13.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
14.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
15.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
16.  วัดตาลานเหนือ
17.  วัดทำใหม่
18.  วัดธรรมนาวา
19.  วัดบันไดช้าง
20.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
21.  วัดบางเคียน
22.  วัดบางบาล
23.  วัดบ้านสร้าง
24.  วัดบางซ้ายใน
25.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
26.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
27.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
28.  วัดบุญกันนาวาส
29.  วัดบ้านแพน
30.  วัดปราสาททอง
31.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
32.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
33.  วัดฤกษ์บุญมี
34.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
35.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
36.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
37.  วัดสง่างาม
38.  วัดสุทธิรุจิราราม
39.  วัดหัวเวียง
40.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
41.  วัดเจ้าเจ็ดใน
42.  วัดเชิงเลน
43.  วัดแจ้ง
44.  วัดเปรมปรีชา
45.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
46.  วัดโบสถ์
47.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
48.  วัดโบสถ์สมพรชัย
49.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
50.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
51.  วัดไผ่ล้อม
52.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
53.  วัดไทรน้อย
54.  วิทยานนท์
55.  ศรีบางไทร
56.  สัตตปทุมบำรุง
57.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
58.  เชียงรากน้อย
59.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
60.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)