1.  คอตัน
2.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
4.  ชุมชนวัดกำแพง
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  บางไทร
7.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
8.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
9.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
10.  บ้านเชียงรากน้อย
11.  บ้านแถววิทยาคาร
12.  ประชากรรังสฤษฏ์
13.  ปราสาททองวิทยา
14.  ประสิทธิ์วิทยา
15.  รอซีดี
16.  ราษฎร์นิรมิตร
17.  ราษฎร์บํารุง
18.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
19.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
20.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
21.  วัดกระแชง
22.  วัดกลาง
23.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
24.  วัดขวิด
25.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
26.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
27.  วัดขนอนบ้านกรด
28.  วัดจรเข้ไล่
29.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
30.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
31.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
32.  วัดชุมพลนิกายาราม
33.  วัดดอนพัฒนาราม
34.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
35.  วัดตรีพาราสีมาเขต
36.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
37.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
38.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
39.  วัดทางยาว
40.  วัดท่าดินแดง
41.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
42.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
43.  วัดตาลานเหนือ
44.  วัดทำใหม่
45.  วัดธรรมนาวา
46.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
47.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
48.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
49.  วัดบันไดช้าง
50.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
51.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
52.  วัดบางเคียน
53.  วัดบ้านกลิ้ง
54.  วัดบางบาล
55.  วัดบ้านสร้าง
56.  วัดบางซ้ายใน
57.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
58.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
59.  วัดบ้านแค
60.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
61.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
62.  วัดบุญกันนาวาส
63.  วัดบ้านแพน
64.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
65.  วัดปราสาททอง
66.  วัดปิ่นแก้ว
67.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
68.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
69.  วัดมฤคทายวัน
70.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
71.  วัดรางจระเข้
72.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
73.  วัดราษฎร์บำรุง
74.  วัดฤกษ์บุญมี
75.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
76.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
77.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
78.  วัดลาดประทุมคงคาราม
79.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
80.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
81.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
82.  วัดสง่างาม
83.  วัดสนามไชย
84.  วัดสามเพลง
85.  วัดสามเรือน
86.  วัดสุคนธาราม
87.  วัดสุทธาวาส
88.  วัดสุทธิรุจิราราม
89.  วัดสุนทราราม
90.  วัดหัวเวียง
91.  วัดอนุกุญชราราม
92.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
93.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
94.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
95.  วัดอู่ตะเภา
96.  วัดเจ้าเจ็ดใน
97.  วัดเชิงท่า
98.  วัดเชิงเลน
99.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
100.  วัดเทพมงคล
101.  วัดเศวตศิลาราม
102.  วัดแก้วสุวรรณ
103.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
104.  วัดโบสถ์
105.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
106.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
107.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
108.  วัดโพธิ์
109.  วัดโพธิ์
110.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
111.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
112.  วัดโสภณเจติการาม
113.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
114.  วัดโพธิ์แตงใต้
115.  วัดใหม่ต้านทาน
116.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
117.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
118.  วัดไชยภูมิ
119.  วัดไผ่ล้อม
120.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
121.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
122.  วัดไทรน้อย
123.  วิทยานนท์
124.  ศรีบางไทร
125.  สัตตปทุมบำรุง
126.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
127.  สินสังวาลย์อุทิศ
128.  เจ้าฟ้าสร้าง
129.  เชียงรากน้อย
130.  หงสประภาสประสิทธิ์
131.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)