1.  คลองใหญ่วิทยา
2.  นารีราษฎร์สามัคคี
3.  บ้านจิกคันช้อน
4.  บ้านจันทิมา
5.  บ้านดาดทองเจริญ
6.  บ้านตอรัง
7.  บ้านท่าเสลี่ยง
8.  บ้านท่าเสากระโดง
9.  บ้านทุ่งเศรษฐี
10.  บ้านบึงพิไกร
11.  บ้านบึงทับแรต
12.  บ้านบ่อตาโพธิ์
13.  บ้านประชาสุขสันต์
14.  บ้านลานดอกไม้
15.  บ้านลานกระทิง
16.  บ้านลานตาบัว
17.  บ้านลานสะเดา
18.  บ้านลำมะโกรก
19.  บ้านลานไผ่
20.  บ้านวังน้ำขาว
21.  บ้านวังประดา
22.  บ้านสุรเดชสามัคคี
23.  บ้านหนองกรด
24.  บ้านหนองสะแก
25.  บ้านหนองหัววัว
26.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
27.  บ้านหร่ายการ้อง
28.  บ้านเกาะรากเสียด
29.  บ้านเกาะสะบ้า
30.  บ้านเขาน้ำเพชร
31.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
32.  บ้านโนนม่วง
33.  บ้านโนนสมบูรณ์
34.  บ้านโพธิ์พัฒนา
35.  บ้านใหม่เขานิยม
36.  บ้านไทยทวี
37.  บ้านไร่ลำปาง
38.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
39.  ยอดประชาสรรค์
40.  สิริแก้วเจริญ
41.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
42.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
43.  อนุบาลไทรงาม