1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
3.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
4.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
5.  คลองใหญ่วิทยา
6.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
7.  นารีราษฎร์สามัคคี
8.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
9.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
10.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
11.  นิยมราษฎร์วิทยา
12.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
13.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
14.  บ้านคลองห้วยทราย
15.  บ้านคลองสีนวล
16.  บ้านคลองห้วยยั้ง
17.  บ้านคลองเมือง
18.  บ้านคุยบ้านโอง
19.  บ้านคลองเรือ
20.  บ้านคลองใหญ่ใต้
21.  บ้านคุยป่ายาง
22.  บ้านคุยป่ารัง
23.  บ้านคุยประดู่
24.  บ้านคุยแขวน
25.  บ้านคุยมะม่วง
26.  บ้านจิกคันช้อน
27.  บ้านจันทิมา
28.  บ้านช่องลม
29.  บ้านจิกลาด
30.  บ้านชัยภูมิ
31.  บ้านดงซ่อม
32.  บ้านดาดทองเจริญ
33.  บ้านตอรัง
34.  บ้านดงตาจันทร์
35.  บ้านท่านา
36.  บ้านท่าตะคร้อ
37.  บ้านท่าเสลี่ยง
38.  บ้านท่าเสากระโดง
39.  บ้านทุ่งตาพุก
40.  บ้านท่าไม้
41.  บ้านทุ่งน้ำตก
42.  บ้านทุ่งมหาศาล
43.  บ้านทุ่งมหาชัย
44.  บ้านทุ่งรวงทอง
45.  บ้านทุ่งเศรษฐี
46.  บ้านทุ่งสวน
47.  บ้านนานอก
48.  บ้านนาบ่อคำ
49.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
50.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
51.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
52.  บ้านน้ำโท้ง
53.  บ้านบ่อสามแสน
54.  บ้านนาป่าแดง
55.  บ้านบางลาด
56.  บ้านบ่อแก้ว
57.  บ้านบึงพิไกร
58.  บ้านบึงทับแรต
59.  บ้านบึงลูกนก
60.  บ้านบ่อตาโพธิ์
61.  บ้านประดาเจ็ดรัง
62.  บ้านประชาสุขสันต์
63.  บ้านปางขนุน
64.  บ้านป่าถั่ว
65.  บ้านปลักไม้ดำ
66.  บ้านมอสมบัติ
67.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
68.  บ้านพรานกระต่าย
69.  บ้านมะเดื่อชุมพร
70.  บ้านลานช้างท่าว
71.  บ้านลานดอกไม้
72.  บ้านลานกระทิง
73.  บ้านลานตาบัว
74.  บ้านลานสะเดา
75.  บ้านลานทอง
76.  บ้านลำมะโกรก
77.  บ้านลานไผ่
78.  บ้านวังชมภู
79.  บ้านวังชะโอน
80.  บ้านวังตะเคียน
81.  บ้านวังตะแบก
82.  บ้านลานหิน
83.  บ้านวังน้ำขาว
84.  บ้านวังทอง
85.  บ้านวังประดา
86.  บ้านวังเฉลียง
87.  บ้านวังโขน
88.  บ้านวังมะค่า
89.  บ้านวังไม้แดง
90.  บ้านศรีไกรลาศ
91.  บ้านสมอโคน
92.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
93.  บ้านสระสิงห์โต
94.  บ้านหงษ์ทอง
95.  บ้านสุรเดชสามัคคี
96.  บ้านหนองกรด
97.  บ้านหนองขาม
98.  บ้านหนองจิก
99.  บ้านหนองตากล้า
100.  บ้านหนองทอง
101.  บ้านหนองปากดง
102.  บ้านหนองคล้า
103.  บ้านหนองละมั่งทอง
104.  บ้านหนองมะเกาะ
105.  บ้านหนองรี
106.  บ้านหนองสะแก
107.  บ้านหนองวัวดำ
108.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
109.  บ้านหนองหัวควาย
110.  บ้านหนองหัววัว
111.  บ้านหนองแขม
112.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
113.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
114.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
115.  บ้านหนองแดน
116.  บ้านหนองโสน
117.  บ้านหร่ายการ้อง
118.  บ้านหนองใหญ่
119.  บ้านหนองไม้กอง
120.  บ้านหัวยาง
121.  บ้านอาชานุสรณ์
122.  บ้านเกศกาสร
123.  บ้านเก่า
124.  บ้านเกาะพิมูล
125.  บ้านเกาะรากเสียด
126.  บ้านเกาะสะบ้า
127.  บ้านเกาะน้ำโจน
128.  บ้านเขาน้ำเพชร
129.  บ้านเขาคีริส
130.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
131.  บ้านเทพนคร
132.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
133.  บ้านเขาวังเยี่ยม
134.  บ้านเทียมเจริญ
135.  บ้านเมืองพาน
136.  บ้านเนินกรอย
137.  บ้านแก้วสุวรรณ
138.  บ้านแคทอง
139.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
140.  บ้านแม่บัว
141.  บ้านโนนม่วง
142.  บ้านโนนสมอ
143.  บ้านโขมงหัก
144.  บ้านโนนสมบูรณ์
145.  บ้านโนนโก
146.  บ้านโพธิ์พัฒนา
147.  บ้านโนนใหญ่
148.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
149.  บ้านใหม่สามัคคี
150.  บ้านใหม่พัฒนา
151.  บ้านใหม่เขานิยม
152.  บ้านใหม่สามัคคี
153.  บ้านไตรตรึงษ์
154.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
155.  บ้านไทรย้อย
156.  บ้านไทยทวี
157.  บ้านไร่ลำปาง
158.  ประชารัฐพัฒนา
159.  บ้านไร่ดง
160.  บ้านไร่
161.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
162.  ปราสาทอนุสรณ์
163.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
164.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
165.  ยอดประชาสรรค์
166.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
167.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
168.  วัดคูยาง
169.  วัดราษฎร์เจริญพร
170.  วัดโพธาราม
171.  วัดกัลปพฤกษ์
172.  สหวิทยาคม
173.  สาธิต
174.  สิริแก้วเจริญ
175.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
176.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
177.  ห้วยใหญ่ยางงาม
178.  อนุบาลพรานกระต่าย
179.  หนองแขมประชาสรรค์
180.  อนุบาลกำแพงเพชร
181.  อนุบาลลานกระบือ
182.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
183.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
184.  อนุบาลไทรงาม
185.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
186.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
187.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
188.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)