1.  คลองใหญ่วิทยา
2.  นารีราษฎร์สามัคคี
3.  นิยมราษฎร์วิทยา
4.  บ้านคุยป่ายาง
5.  บ้านคุยป่ารัง
6.  บ้านคุยมะม่วง
7.  บ้านดาดทองเจริญ
8.  บ้านท่าตะคร้อ
9.  บ้านท่าเสากระโดง
10.  บ้านทุ่งน้ำตก
11.  บ้านทุ่งมหาชัย
12.  บ้านนานอก
13.  บ้านนาบ่อคำ
14.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
15.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
16.  บ้านบ่อแก้ว
17.  บ้านบ่อตาโพธิ์
18.  บ้านปางขนุน
19.  บ้านปลักไม้ดำ
20.  บ้านพรานกระต่าย
21.  บ้านลานช้างท่าว
22.  บ้านลานตาบัว
23.  บ้านลานสะเดา
24.  บ้านลานทอง
25.  บ้านลานไผ่
26.  บ้านวังตะแบก
27.  บ้านวังทอง
28.  บ้านวังเฉลียง
29.  บ้านวังมะค่า
30.  บ้านวังไม้แดง
31.  บ้านสมอโคน
32.  บ้านหนองจิก
33.  บ้านหนองตากล้า
34.  บ้านหนองทอง
35.  บ้านหนองปากดง
36.  บ้านหนองคล้า
37.  บ้านหนองละมั่งทอง
38.  บ้านหนองวัวดำ
39.  บ้านหนองหัววัว
40.  บ้านหนองโสน
41.  บ้านหนองใหญ่
42.  บ้านหนองไม้กอง
43.  บ้านเก่า
44.  บ้านเกาะพิมูล
45.  บ้านเกาะสะบ้า
46.  บ้านเขาน้ำเพชร
47.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
48.  บ้านเขาวังเยี่ยม
49.  บ้านเทียมเจริญ
50.  บ้านแม่บัว
51.  บ้านโนนสมอ
52.  บ้านโนนสมบูรณ์
53.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
54.  บ้านใหม่สามัคคี
55.  ประชารัฐพัฒนา
56.  บ้านไร่ดง
57.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
58.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
59.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
60.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
61.  สิริแก้วเจริญ
62.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
63.  อนุบาลพรานกระต่าย
64.  หนองแขมประชาสรรค์
65.  อนุบาลลานกระบือ
66.  อนุบาลไทรงาม
67.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)