1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
3.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
4.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
5.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
6.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
7.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
8.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
9.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
10.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
11.  บ้านคลองห้วยทราย
12.  บ้านคลองสีนวล
13.  บ้านคลองห้วยยั้ง
14.  บ้านคลองเมือง
15.  บ้านคุยบ้านโอง
16.  บ้านคลองเรือ
17.  บ้านคลองใหญ่ใต้
18.  บ้านคุยประดู่
19.  บ้านคุยแขวน
20.  บ้านจิกคันช้อน
21.  บ้านจันทิมา
22.  บ้านช่องลม
23.  บ้านจิกลาด
24.  บ้านชัยภูมิ
25.  บ้านดงซ่อม
26.  บ้านดงตาจันทร์
27.  บ้านท่านา
28.  บ้านท่าเสลี่ยง
29.  บ้านทุ่งตาพุก
30.  บ้านท่าไม้
31.  บ้านทุ่งมหาศาล
32.  บ้านทุ่งรวงทอง
33.  บ้านทุ่งเศรษฐี
34.  บ้านทุ่งสวน
35.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
36.  บ้านน้ำโท้ง
37.  บ้านบ่อสามแสน
38.  บ้านนาป่าแดง
39.  บ้านบางลาด
40.  บ้านบึงพิไกร
41.  บ้านบึงทับแรต
42.  บ้านบึงลูกนก
43.  บ้านประดาเจ็ดรัง
44.  บ้านประชาสุขสันต์
45.  บ้านป่าถั่ว
46.  บ้านมอสมบัติ
47.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
48.  บ้านมะเดื่อชุมพร
49.  บ้านลานดอกไม้
50.  บ้านวังชมภู
51.  บ้านวังชะโอน
52.  บ้านวังตะเคียน
53.  บ้านลานหิน
54.  บ้านวังน้ำขาว
55.  บ้านวังประดา
56.  บ้านวังโขน
57.  บ้านศรีไกรลาศ
58.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
59.  บ้านสระสิงห์โต
60.  บ้านหงษ์ทอง
61.  บ้านสุรเดชสามัคคี
62.  บ้านหนองกรด
63.  บ้านหนองขาม
64.  บ้านหนองมะเกาะ
65.  บ้านหนองรี
66.  บ้านหนองสะแก
67.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
68.  บ้านหนองหัวควาย
69.  บ้านหนองแขม
70.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
71.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
72.  บ้านหนองแดน
73.  บ้านหร่ายการ้อง
74.  บ้านห้วยน้ำใส
75.  บ้านหัวยาง
76.  บ้านอาชานุสรณ์
77.  บ้านเกศกาสร
78.  บ้านเกาะรากเสียด
79.  บ้านเกาะน้ำโจน
80.  บ้านเขาคีริส
81.  บ้านเทพนคร
82.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
83.  บ้านเมืองพาน
84.  บ้านเนินกรอย
85.  บ้านแก้วสุวรรณ
86.  บ้านแคทอง
87.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
88.  บ้านโนนม่วง
89.  บ้านโขมงหัก
90.  บ้านโนนโก
91.  บ้านโพธิ์พัฒนา
92.  บ้านโนนใหญ่
93.  บ้านใหม่สามัคคี
94.  บ้านใหม่พัฒนา
95.  บ้านไตรตรึงษ์
96.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
97.  บ้านไทรย้อย
98.  บ้านไทยทวี
99.  บ้านไร่
100.  ปราสาทอนุสรณ์
101.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
102.  ยอดประชาสรรค์
103.  วัดคูยาง
104.  วัดราษฎร์เจริญพร
105.  วัดโพธาราม
106.  วัดกัลปพฤกษ์
107.  สหวิทยาคม
108.  สาธิต
109.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
110.  ห้วยใหญ่ยางงาม
111.  อนุบาลกำแพงเพชร
112.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
113.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
114.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
115.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
116.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา