1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
3.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
4.  คลองใหญ่วิทยา
5.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
6.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
7.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
8.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
9.  นิยมราษฎร์วิทยา
10.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
11.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
12.  บ้านคลองสีนวล
13.  บ้านคลองเมือง
14.  บ้านคลองเรือ
15.  บ้านคลองใหญ่ใต้
16.  บ้านคุยมะม่วง
17.  บ้านจิกคันช้อน
18.  บ้านช่องลม
19.  บ้านชัยภูมิ
20.  บ้านดงซ่อม
21.  บ้านดาดทองเจริญ
22.  บ้านท่าเสลี่ยง
23.  บ้านท่าเสากระโดง
24.  บ้านทุ่งตาพุก
25.  บ้านทุ่งมหาศาล
26.  บ้านทุ่งเศรษฐี
27.  บ้านนาบ่อคำ
28.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
29.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
30.  บ้านน้ำโท้ง
31.  บ้านบ่อสามแสน
32.  บ้านนาป่าแดง
33.  บ้านบึงทับแรต
34.  บ้านบ่อตาโพธิ์
35.  บ้านประชาสุขสันต์
36.  บ้านปางขนุน
37.  บ้านป่าถั่ว
38.  บ้านปลักไม้ดำ
39.  บ้านมอสมบัติ
40.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
41.  บ้านมะเดื่อชุมพร
42.  บ้านลานดอกไม้
43.  บ้านลานตาบัว
44.  บ้านวังชมภู
45.  บ้านวังตะเคียน
46.  บ้านลานหิน
47.  บ้านวังน้ำขาว
48.  บ้านวังทอง
49.  บ้านวังโขน
50.  บ้านศรีไกรลาศ
51.  บ้านสระสิงห์โต
52.  บ้านหงษ์ทอง
53.  บ้านสุรเดชสามัคคี
54.  บ้านหนองกรด
55.  บ้านหนองจิก
56.  บ้านหนองตากล้า
57.  บ้านหนองทอง
58.  บ้านหนองคล้า
59.  บ้านหนองละมั่งทอง
60.  บ้านหนองมะเกาะ
61.  บ้านหนองรี
62.  บ้านหนองสะแก
63.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
64.  บ้านหนองหัวควาย
65.  บ้านหนองแขม
66.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
67.  บ้านหนองแดน
68.  บ้านหร่ายการ้อง
69.  บ้านหนองใหญ่
70.  บ้านหนองไม้กอง
71.  บ้านหัวยาง
72.  บ้านอาชานุสรณ์
73.  บ้านเกศกาสร
74.  บ้านเกาะพิมูล
75.  บ้านเกาะรากเสียด
76.  บ้านเกาะสะบ้า
77.  บ้านเกาะน้ำโจน
78.  บ้านเขาน้ำเพชร
79.  บ้านเทพนคร
80.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
81.  บ้านเขาวังเยี่ยม
82.  บ้านเทียมเจริญ
83.  บ้านเมืองพาน
84.  บ้านเนินกรอย
85.  บ้านแก้วสุวรรณ
86.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
87.  บ้านแม่บัว
88.  บ้านโนนม่วง
89.  บ้านโขมงหัก
90.  บ้านโนนสมบูรณ์
91.  บ้านโนนโก
92.  บ้านโนนใหญ่
93.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
94.  บ้านใหม่สามัคคี
95.  บ้านใหม่พัฒนา
96.  บ้านใหม่สามัคคี
97.  บ้านไตรตรึงษ์
98.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
99.  บ้านไทรย้อย
100.  บ้านไทยทวี
101.  ประชารัฐพัฒนา
102.  บ้านไร่
103.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
104.  ปราสาทอนุสรณ์
105.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
106.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
107.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
108.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
109.  วัดราษฎร์เจริญพร
110.  วัดกัลปพฤกษ์
111.  สหวิทยาคม
112.  สิริแก้วเจริญ
113.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
114.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
115.  ห้วยใหญ่ยางงาม
116.  อนุบาลกำแพงเพชร
117.  อนุบาลลานกระบือ
118.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
119.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
120.  อนุบาลไทรงาม
121.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
122.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
123.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
124.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)