1.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
2.  คลองใหญ่วิทยา
3.  นารีราษฎร์สามัคคี
4.  นิยมราษฎร์วิทยา
5.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
6.  บ้านคลองสีนวล
7.  บ้านคลองห้วยยั้ง
8.  บ้านคลองเมือง
9.  บ้านคุยบ้านโอง
10.  บ้านคลองใหญ่ใต้
11.  บ้านคุยป่ารัง
12.  บ้านคุยประดู่
13.  บ้านคุยแขวน
14.  บ้านคุยมะม่วง
15.  บ้านจิกคันช้อน
16.  บ้านจันทิมา
17.  บ้านจิกลาด
18.  บ้านชัยภูมิ
19.  บ้านดงซ่อม
20.  บ้านดาดทองเจริญ
21.  บ้านตอรัง
22.  บ้านดงตาจันทร์
23.  บ้านท่านา
24.  บ้านท่าเสลี่ยง
25.  บ้านท่าเสากระโดง
26.  บ้านทุ่งตาพุก
27.  บ้านท่าไม้
28.  บ้านทุ่งน้ำตก
29.  บ้านทุ่งมหาศาล
30.  บ้านทุ่งมหาชัย
31.  บ้านทุ่งเศรษฐี
32.  บ้านทุ่งสวน
33.  บ้านนานอก
34.  บ้านนาบ่อคำ
35.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
36.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
37.  บ้านน้ำโท้ง
38.  บ้านนาป่าแดง
39.  บ้านบางลาด
40.  บ้านบ่อแก้ว
41.  บ้านบึงทับแรต
42.  บ้านประดาเจ็ดรัง
43.  บ้านปางขนุน
44.  บ้านป่าถั่ว
45.  บ้านปลักไม้ดำ
46.  บ้านมอสมบัติ
47.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
48.  บ้านมะเดื่อชุมพร
49.  บ้านลานช้างท่าว
50.  บ้านลานดอกไม้
51.  บ้านลานกระทิง
52.  บ้านลานสะเดา
53.  บ้านลานทอง
54.  บ้านลำมะโกรก
55.  บ้านลานไผ่
56.  บ้านวังชมภู
57.  บ้านวังชะโอน
58.  บ้านวังตะเคียน
59.  บ้านวังตะแบก
60.  บ้านลานหิน
61.  บ้านวังน้ำขาว
62.  บ้านวังทอง
63.  บ้านวังประดา
64.  บ้านวังโขน
65.  บ้านวังมะค่า
66.  บ้านวังไม้แดง
67.  บ้านศรีไกรลาศ
68.  บ้านสมอโคน
69.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
70.  บ้านหงษ์ทอง
71.  บ้านสุรเดชสามัคคี
72.  บ้านหนองกรด
73.  บ้านหนองขาม
74.  บ้านหนองจิก
75.  บ้านหนองตากล้า
76.  บ้านหนองทอง
77.  บ้านหนองปากดง
78.  บ้านหนองคล้า
79.  บ้านหนองละมั่งทอง
80.  บ้านหนองมะเกาะ
81.  บ้านหนองรี
82.  บ้านหนองสะแก
83.  บ้านหนองวัวดำ
84.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
85.  บ้านหนองหัวควาย
86.  บ้านหนองหัววัว
87.  บ้านหนองแขม
88.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
89.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
90.  บ้านหนองแดน
91.  บ้านหนองใหญ่
92.  บ้านหนองไม้กอง
93.  บ้านห้วยน้ำใส
94.  บ้านหัวยาง
95.  บ้านอาชานุสรณ์
96.  บ้านเก่า
97.  บ้านเกาะพิมูล
98.  บ้านเกาะรากเสียด
99.  บ้านเกาะน้ำโจน
100.  บ้านเขาน้ำเพชร
101.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
102.  บ้านเขาวังเยี่ยม
103.  บ้านเทียมเจริญ
104.  บ้านเนินกรอย
105.  บ้านแก้วสุวรรณ
106.  บ้านแคทอง
107.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
108.  บ้านแม่บัว
109.  บ้านโนนม่วง
110.  บ้านโนนสมบูรณ์
111.  บ้านโนนโก
112.  บ้านโพธิ์พัฒนา
113.  บ้านโนนใหญ่
114.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
115.  บ้านใหม่สามัคคี
116.  บ้านใหม่สามัคคี
117.  บ้านใหม่พัฒนา
118.  บ้านใหม่สามัคคี
119.  บ้านไตรตรึงษ์
120.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
121.  บ้านไทรย้อย
122.  บ้านไทยทวี
123.  บ้านไร่ลำปาง
124.  บ้านไร่ดง
125.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
126.  ปราสาทอนุสรณ์
127.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
128.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
129.  ยอดประชาสรรค์
130.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
131.  วัดราษฎร์เจริญพร
132.  วัดกัลปพฤกษ์
133.  สหวิทยาคม
134.  สาธิต
135.  สิริแก้วเจริญ
136.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
137.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
138.  ห้วยใหญ่ยางงาม
139.  หนองแขมประชาสรรค์
140.  อนุบาลกำแพงเพชร
141.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
142.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
143.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)