1.  บ้านท่าไม้
2.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
3.  บ้านลานสะเดา
4.  บ้านวังทอง
5.  บ้านเกศกาสร
6.  บ้านเขาวังเยี่ยม
7.  ผินสหราษฎร์พัฒนา