รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.10
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.83
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.41
 เทศบาล  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.83
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.28
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.66
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.17
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.76
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.17
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.76
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   70.34
 ไม่มี  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.59
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.24
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.69
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.86
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2