รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 213 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 198 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.96
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.76
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.22
 เทศบาล  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.49
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.08
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.63
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 206 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.71
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 204 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.77
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.94
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   73.71
 ไม่มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.00
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 205 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.24
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.47
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 197 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.49
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.23


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5