รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.15
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.54
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.90
 เทศบาล  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.80
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.39
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.31
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   101.69
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.69
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   88.98
 ไม่มี  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.71
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.69
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.85
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2