รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 131 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.13
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.87
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.37
 เทศบาล  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.63
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.45
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.55
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.95
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.05
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.47
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.53
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.44
 ไม่มี  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.56
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.71
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.29
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.89
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.11


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก