รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 188 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.38
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.91
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.60
 เทศบาล  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.70
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.98
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.32
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.23
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.06
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.77
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.53
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   59.57
 ไม่มี  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   28.72
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.23
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.06
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.11
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.19


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3