รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.43
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.43
 เทศบาล  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.09
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.78
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.78
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.22
 ไม่มี  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   29.57
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.70
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.30
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.48


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2