รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.71
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.56
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.56
 เทศบาล  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.71
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.18
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.09
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.59
 ไม่ครบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.68
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.53
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.74
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   51.47
 ไม่มี  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   47.79
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.65
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.62
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.79
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.47


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1