รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.74
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.63
 เทศบาล  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.37
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.63
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.37
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.25
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.75
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.25
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.75
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   86.84
 ไม่มี  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   13.16
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.12
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.88
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.74
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.26


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2