รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 117 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.44
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.56
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.32
 เทศบาล  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.68
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.98
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.02
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.31
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.84
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.29
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.71
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.15
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.85


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1