รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 193 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.23
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.77
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.35
 เทศบาล  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.65
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.92
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.08
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 187 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.89
 ไม่ครบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.11
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 190 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.45
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.55
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   77.20
 ไม่มี  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   22.80
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.93
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.07
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 187 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.89
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.11


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3