รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 49 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.88
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.08
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.65
 เทศบาล  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.31
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.20
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.76
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.96
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.88
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   4.08
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   53.06
 ไม่มี  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   44.90
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.88
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.08
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.88
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.08


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต