รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.74
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.62
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.82
 เทศบาล  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.53
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.26
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.09
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 145 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   106.62
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.74
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   107.35
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.71
 ไม่มี  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   42.65
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  104.41
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.38
 ไม่มี  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.97


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา