รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.59
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.74
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.78
 เทศบาล  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.56
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.67
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.67
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.33
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.59
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.74
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   69.63
 ไม่มี  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.70
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.85
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.48
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.85
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.48


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1