รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 210 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 196 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.33
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.19
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 175 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.33
 เทศบาล  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.19
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.86
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 205 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.62
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.90
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 208 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.05
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.48
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   66.19
 ไม่มี  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   33.33
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 201 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.71
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.81
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 201 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.71
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.81


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่