รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 162 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.06
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.56
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.93
 เทศบาล  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.69
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.95
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.38
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.23
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.38
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.23
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   67.28
 ไม่มี  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   33.33
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.91
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.70
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.12
 ไม่มี  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.49


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2