รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 125 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.60
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.60
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.80
 เทศบาล  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.40
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.60
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.60
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   103.20
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   103.20
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.40
 ไม่มี  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   20.80
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.20
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.00
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.60
 ไม่มี  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.60


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2