รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 132 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.97
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.55
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.48
 เทศบาล  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.03
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.76
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.76
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.58
 ไม่ครบ  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.18
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.24
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.27
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.48
 ไม่มี  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   78.03
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.21
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.30
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.76
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.76


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1