รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 93 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.04
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.45
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.44
 เทศบาล  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.98
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.84
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.66
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   75.27
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.23
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   77.42
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   37.63
 ไม่มี  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   40.86
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.42
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.08
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.27
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.23


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3