รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 244 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.34
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.66
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.64
 เทศบาล  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.36
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 220 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.16
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.84
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 208 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   85.25
 ไม่ครบ  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   14.75
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 238 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.54
 ไม่ครบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.46
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.46
 ไม่มี  จำนวน 177 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.54
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 218 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.34
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.66
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 234 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.90
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.10


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร