รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 255 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 245 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.08
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.92
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.29
 เทศบาล  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.71
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.49
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 241 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.51
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 252 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.82
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.18
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 254 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.61
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.39
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 209 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   81.96
 ไม่มี  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.04
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 252 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.82
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.18
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 247 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.86
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.14


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2