รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 331 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 287 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.71
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.32
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 218 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.86
 เทศบาล  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.17
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.75
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 226 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.28
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 293 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   88.52
 ไม่ครบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.51
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 294 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   88.82
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.21
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   41.69
 ไม่มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   48.34
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 293 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.52
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.51
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 285 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.10
 ไม่มี  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.93


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2