รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 230 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.04
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.17
 เทศบาล  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.96
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.09
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.04
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.52
 ไม่ครบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.61
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 226 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.26
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.87
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.35
 ไม่มี  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   44.78
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 217 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.35
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.78
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.52
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.61


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1