รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 194 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 177 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.24
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.67
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.03
 เทศบาล  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.88
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.67
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 177 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.24
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 184 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   94.85
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.06
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.88
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.03
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.43
 ไม่มี  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   32.47
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.36
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.55
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.88
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.03


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2