รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 217 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.98
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.02
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 เทศบาล  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 199 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.71
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.29
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   83.41
 ไม่ครบ  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   16.59
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 209 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.31
 ไม่ครบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.69
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.50
 ไม่มี  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   76.50
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 190 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.56
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.44
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.16
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.84


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2