รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 111 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.19
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.31
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.09
 เทศบาล  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.41
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.73
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.77
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   91.89
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.60
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.69
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.80
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   49.55
 ไม่มี  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   45.95
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.90
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.89
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.60


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2