รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.93
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.32
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.89
 เทศบาล  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.35
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.53
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.72
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   90.35
 ไม่ครบ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.89
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.37
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.88
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   51.75
 ไม่มี  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   46.49
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.74
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.51
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.61
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.63


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1