รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.21
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.65
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.43
 เทศบาล  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.43
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.04
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.81
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   91.76
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.10
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   90.66
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.20
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   67.03
 ไม่มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.82
7. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.31
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
8. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.91
 ไม่มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.95


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2