รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 165 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.85
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.36
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.48
 เทศบาล  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.73
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.88
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.33
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.39
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.82
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.58
 ไม่ครบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.64
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   89.09
 ไม่มี  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.12
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.73
 ไม่มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   8.48
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.21
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.39
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.82


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2