รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 225 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.22
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.78
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.44
 เทศบาล  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.56
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.56
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.44
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.67
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.33
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 218 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.89
 ไม่ครบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.11
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.67
 ไม่มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   45.33
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.67
 ไม่มี  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.33
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.67
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.33
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.11
 ไม่มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.89


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7