รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 175 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 145 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.86
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.71
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.14
 เทศบาล  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.43
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.43
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.14
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.86
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.71
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.43
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.14
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   71.43
 ไม่มี  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   29.14
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   88.57
 ไม่มี  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.00
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.57
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.71
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.86


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2