รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.26
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.00
 เทศบาล  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.61
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.65
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   42.61
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   41.74
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.87
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   19.13
 ไม่มี  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   22.61
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   35.65
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.09
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.13
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.48
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.74
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2