รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.88
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.12
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.29
 เทศบาล  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.71
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.29
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.71
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00
 ไม่ครบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   50.74
 ไม่มี  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   49.26
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   69.85
 ไม่มี  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   30.15
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.53
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.47


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1