รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 210 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 163 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.62
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.33
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 159 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.71
 เทศบาล  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.71
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.62
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.90
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.14
 ไม่ครบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.81
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.38
 ไม่ครบ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   10.48
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   44.76
 ไม่มี  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   30.95
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.76
 ไม่มี  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.71
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.48
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.48
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.00
 ไม่มี  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.71


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่