รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.91
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.10
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.98
 เทศบาล  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.02
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.24
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.21
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   77.35
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.10
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   76.24
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.10
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   16.02
 ไม่มี  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   62.43
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   67.40
 ไม่มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.94
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.90
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.69
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.66


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2