รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 255 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 246 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.47
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.53
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.37
 เทศบาล  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.63
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.96
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 250 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.04
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 245 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.08
 ไม่ครบ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.92
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 253 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.22
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.78
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 184 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.16
 ไม่มี  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.84
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 237 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.94
 ไม่มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.06
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 254 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.61
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.39
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 255 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2