รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 331 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 242 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.11
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.85
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 197 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.52
 เทศบาล  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.85
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.11
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.65
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 262 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   79.15
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.60
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 258 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   77.95
 ไม่ครบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.51
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   38.67
 ไม่มี  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   41.09
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 239 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.21
 ไม่มี  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.25
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 263 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.46
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.30
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 249 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.23
 ไม่มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.23


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2