รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 230 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.17
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.83
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.43
 เทศบาล  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.57
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.35
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.65
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 225 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.83
 ไม่ครบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.17
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 228 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.13
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.87
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   53.91
 ไม่มี  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   46.09
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.61
 ไม่มี  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.39
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 228 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.13
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 220 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.65
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1