รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 221 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.64
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.36
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 207 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.67
 เทศบาล  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.33
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.80
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.20
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 217 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.19
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.81
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 220 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.55
 ไม่ครบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.45
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   59.28
 ไม่มี  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   40.72
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 194 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.78
 ไม่มี  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.22
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 220 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.55
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.45
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.38
 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.62


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2