รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 255 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 190 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.51
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.33
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.12
 เทศบาล  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.73
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.33
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.51
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.06
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.78
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 218 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   85.49
 ไม่ครบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.35
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   43.14
 ไม่มี  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   44.71
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   70.59
 ไม่มี  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.25
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 224 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.84
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.14
 ไม่มี  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.71


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5