รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 220 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 197 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.55
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.00
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.91
 เทศบาล  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.64
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.64
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.91
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 215 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.73
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.82
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.27
 ไม่ครบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.27
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   60.00
 ไม่มี  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   39.55
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.27
 ไม่มี  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.27
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 219 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.55
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.36
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.18


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1