รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 184 โรง

1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.67
 ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.33
2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.48
 เทศบาล  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.52
3. ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่โรงเรียนได้รับ
 U.H.T  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.83
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
4.ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.37
 ไม่ครบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.63
5. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.65
 ไม่ครบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   4.35
6. โรงเรียนมีเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.39
 ไม่มี  จำนวน 152 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.61
7. โรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   80.98
 ไม่มี  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   19.02
8. ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.83
 ไม่ถูกต้อง  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
9. หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.74
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.26


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2